Охорона рослинного і тваринного світу

Экология и здоровье

Категорія: Охорона рослинного і тваринного світу

Значення рослин у житті людини

Життя людини тісно пов’язане з навколишньою природою. Цей зв’язок існує з часу виникнення людини. Життя на Землі стало б неможливим, якби не було безперервного процесу фотосинтезу, що відбувається в зелених рослинах. Рослинність- основний стабілізатор вуглецево-кисневого [...]

Корисні функції лісів

Для людства особливо важливі незамінні водоохоронні, водорегулюючі, протиерозійні, санітарно-гігієнічні та інші корисні функції лісів. Ліси відіграють важливу роль у підтриманні підґрунтового, інфільтраційного стоку на певному рівні. Зі збільшенням лісистості басейнів [...]

Оздоровче значення лісів. Рекреація

Рекреація (від лат. гесгеаііо) означає відновлення. Сучасне виробництво пов’яза не з великим фізичним і нервовим навантаженням людини, і для відновлення її фізичних і духовних сил потрібне передусім безпосереднє спілкування з природою. Враховуючи оздоровче значення лісів, [...]

Зелені зони України

У зелених зонах України щорічно висаджують у середньому по 10-12 тис. га лісових культур. Крім місцевих порід, до них вводять різні екзоти. Наприклад, навколо Донецька в насадженнях росте понад 130 видів дерев. У ярах і на крутосхилах (а це тепер основний лісокультурний фонд у зелених [...]

Знищення лісів в Україні

Знищення лісів почалося ще на зорі розвитку людства і продовжується до наших днів. У міру розвитку техніки і цивілізації потреба в деревині і побічних продуктах лісу швидко зростала, посилювалась і експлуатація лісу. Загалом на планеті знищено 2/3 площі лісів. Щорічно на земній [...]

Лісовідновлення та лісорозведення в Україні

Однією з важливих умов створення лісових ресурсів є лісовідновлення та лісорозведення. Лісовідновлення - це вирощування штучно створених лісів на вирубках і згарищах. Лісорозведення - створення і вирощування лісу на територіях, що раніше не знаходилися під лісонасадженнями. [...]

Продуктивність лісів. Основна форма догляду за лісом

При високій продуктивності деревостанів можна виділяти для вирубки менші площі лісів, ніж при низькій. Тому підвищення продуктивності лісів - одне з найважливіших завдань лісового господарства. Продуктивність лісів значною мірою залежить від ефективності лісовідновлення. [...]

Стан навколишнього природного середовища

Стан навколишнього природного середовища значною мірою визначається рівнем лісистості та якісним станом лісів. Україна - малолісна країна (лісистість території становить близько 14 %). За останні 50 років лісистість збільшилася на 4 %, але ліси розташовані нерівномірно. Ліси [...]

Підтоплення земель у районах водосховищ

Інший шлях переведення поверхневого стоку в товщу літосфери - це підтоплення земель у районах водосховищ, де також піднімається рівень ґрунтових вод. Таке підіймання ґрунтових вод і заповнення водою раніше ненасиченої зони змінюють механічні якості ґрунту, сприяють руйнуванню [...]

Вторгненням у флюїдні системи літосфери є добування нафти і газу

За період розвитку нафтогазових родовищ пробурено багато десятків тисяч таких свердловин глибиною до 2 км. На їх місці виникли великі депресійні вирви, були розкриті і розгерметизовані всі глибоко залеглі водо-, нафто- і газоносні горизонти. Наслідки цього процесу виявляються [...]

Рослинні ресурси України. Проблеми раціонального використання лісових ресурсів та їх охорони

Рослинні ресурси України представленні зоною лісів, лісостепу і степу. Загальна площа лісового фонду України становить 9,97 млн га. Загальний запас деревини 1240 млн м. Щорічний приріст деревини досягає майже 25 млн м. На одного жителя України припадає 0,16 га лісу і 24 м запасу деревини. Ліси [...]

Лісові пожежі - явище сезонне

Лісові пожежі - явище сезонне. Перші пожежі виникають зі сходженням снігу навесні і тривають до його випадання восени. Це свідчить про те, що їх виникнення пов’язане з кліматичними факторами. Пожежна небезпека в лісі визначається головним чином температурою повітря і вологістю [...]

Лісорослинні лікарські ресурси

Людству ще досконало не відомі корисні властивості переважної більшості видів світової флори. Вчені вважають, що з 0,5 млн видів рослин, які ростуть на планеті, використовуються людиною тільки близько 10 %. В Україні майже 65 % видів флори Е в тій чи іншій мірі цінними в практичному [...]

Охорона природних кормових угідь

В Україні природні кормові угіддя займають 6,65 мли га. Розміщені вони у різних ґрунтово-кліматичних зонах. У кожній з них залежно від рельєфу, зволоження, грунтів, складу рослинності природні кормові угіддя дуже різноманітні. В основному вони поділяються на лугові (заплавні, [...]

Охорона рослинного світу

Збереження рослинного світу у звязку з значним та різноманітним впливом людської діяльності повинно бути завжди в центрі уваги спеціалістів та науковців. Для підтримання організованості біосфери як глобальної екосистеми важливо зберегти таксономічне багатство ландшафтів, [...]

Агролісомеліорація

Агролісомеліорація - це система лісівницьких заходів, які спрямовані на поліпшення природних умов територій та забезпечення підвищення продуктивності лісових угідь. Агролісомеліорація полягає у використанні ґрунтозахисних, водорегулюючих та інших середовищезахисних властивостей [...]

Значення тварин у природі та житті людини

Тваринний світ є важливою частиною біосфери нашої планети. Разом з рослинами тварини відіграють значну роль в міграції хімічних елементів, яка лежить в основі існуючих у природі взаємозв’язків. На Землі існує більше 1,5 млн видів тварин, 60-70 % з них становлять безхребетні. Ландшафтна [...]

Причини вимирання тварин

Тваринний світ відноситься до відновлюваних природних ресурсів. Однак для збереження їх здатності до відновлення потрібні конкретні, не порушені людиною, природні умови, де відновні процеси відбуваються з певною швидкістю. У наш час темпи витрачання відновлюваних ресурсів [...]

Охорона тваринного світу

У теперішній час особливої актуальності набувають питання охорони, відтворення та раціонального використання тваринного світу. З цією метою проводяться організаційно-господарські, біологічні, культурно-виховні заходи. Першочергового значення в охороні тваринного світу [...]

Червона книга. Заповідна справа

Червоні книги - офіційні документи неурядових міжнародних і національних адміністративних організацій, які містять систематизовані відомості про рослини і тварини світу чи окремих регіонів, стан яких викликає стурбованість за їх майбутнє. Червона книга України стала науковою [...]

Правова охорона флори і фауни. Лісовий кодекс України (1994). Закон України про тваринний світ (2001)

Першочергового значення в охороні рослинного і тваринного світу набувають заходи правового характеру. Верховна Рада та Кабінет Міністрів прийняли ряд законів. Уряд постанов, розпоряджень спрямованих на посилення охорони рослинного і тваринного світу та його представників, [...]