Теоретичні аспекти загальної екології

Экология и здоровье

Категорія: Теоретичні аспекти загальної екології

Еволюція взаємовідносин людини і природного середовища

Природа - це в широкому розумінні - Всесвіт, у вузькому - сукупність неорганічного й органічного світу на Землі. Для суспільства природа має велике соціальне, виробниче, економічне, наукове, оздоровче, виховне й естетичне значення. Людина безперервно взаємодіє з природою. Ця [...]

Визначення, предмет, завдання екології

Термін "екологія" запропонував німецький природодослідник Ернст Геккель 1866 р. у книзі "Загальна морфологія". Цей термін походить від двох грецьких слів "О/СОУ" (ойкос), що означає "дім", "житло", "місцеперебування", та (логос) "вчення". Геккель [...]

Основні завдання науки про довкілля

Основні завдання науки про довкілля: вивчення загального стану сучасної біосфери, умов його формування та причин змін під впливом природних і антропогенних факторів; прогнозування динаміки стану біосфери в часі і просторі; розробка з урахуванням основних екологічних [...]

Історичний нарис виникнення, становлення та розвитку екології як науки

Своїми коренями екологія сягає природничої історії. Як самостійна дисципліна вона виділилась лише з початку XX століття. Формування екології як науки почалося в XX ст. і триває й досі. Довгий час екологія існувала, як розділ біології, як її складова частина. Глобальність екологічної [...]

Сучасний стан, структура екології, її зв’язок з іншими науками

На сучасному етапі екологія стала лідером наук, наукою про тактику і стратегію виживання людства. Вона повинна стати способом мислення, нормою поведінки, сучасною філософією. Ми мусимо сьогодні усвідомити: людина - то є частина природи і вижити людство може лише за умови, що [...]

Економіка природокористування - один із основних узагальнювальних розділів екології

До геоекологічного розділу, крім зазначених на схемі, входять такі напрями: екологія гідробіонтів Світового океану, озер, штучних водосховищ, боліт та ін.; екологія геоаномальних зон; геоекоінформатика; дистанційний геоекомоніторинг; екологія та будівництво; екологія й гірничодобувна [...]

Екологія і сільське господарство

Екологія має важливе значення в науковому обґрунтуванні природоохоронних заходів. Екологія є теоретичною базою охорони природи. Спеціалісти аграрного сектора повинні бути озброєні екологічними знаннями, екологічними законами. Тому що, саме сільське господарство найбільше [...]

Загальні властивості біосфери

Простір нашої планети, в якому існує й “працює” жива речовина, називають біосферою. Перше уявлення про біосферу дав відомий французький природознавець Ж.Б. Ламарк, а термін “біосфера” ввів у науку австрійський біолог Е. Зюсс (1875 р). Проте цілісне вчення про біосферу [...]

Роль В.І. Вернадського у вивченні біосфери. Склад і функціонування біосфери, глобальні процеси у біосфері

Біосфера - це єдина планетарна система. Цілісність біосфери забезпечується багатьма механізмами. Її структура підтримує наявність різноманітних живих організмів, що постійно взаємодіють між собою. Основна маса живої речовини, наявність якої відрізняє біосферу від інших [...]

Кругообіг речовин у біосфері

Енергія Сонця і сили гравітації рухають два кругообіги речовин: біологічний та геологічний. Біологічний кругообіг швидкий та розімкнений: початкова й кінцева ланки замикаються через доступні неорганічні речовини. Геологічний кругообіг охолодження пари утворюються хмари, [...]

Трансформація енергії у біосфері. Продуктивність біосфери

Продуктивність біосфери - це здатність живої речовини створювати, трансформувати й нагромаджувати органічну речовину. Все живе створюється в результаті біопродукційного процесу та є наслідком життєдіяльності організмів: живлення та розмноження рослин тварин та мікроорганізмів. [...]

Вплив антропогенного фактора на кругообіг речовин та енергії у біосфері

Господарська діяльність людини порушила збалансованість геологічного і біологічного кругообігів, що відбуваються в біосфері (рис. нижче). Головними причинами порушення кругообігу речовин у біосфері є: По-перше, це досить сильне штучне прискорення процесів вивітрювання [...]

Ноосфера

Розвиток екології зумовив розуміння єдності людини та природи, того, що людина повинна підпорядковуватись законам природи, а не намагатись їх змінити чи взагалі відмінити (ойкуменічний світогляд). В.І. Вернадський, який створив вчення про біосферу, ще в першій половині XX століття [...]

Природні ресурси біосфери та їх використання

Природні ресурси - це найважливіший компонент природного середовища, який використовується для створення матеріальних і духовних потреб суспільства. Згідно з законом обмеженості природних ресурсів, усі природні ресурси в умовах Землі вичерпні. їх поділяють на дві великі [...]

Популяція як форма існування виду

Спрощений варіант розуміння рівнів організації живої матерії можна побудувати на складових вищих рівнів по відношенню до нижчих рівнів. Отже, сукупність клітин, які виконують різні функції, будуть складати організм, а сукупність особин одного виду, які займають певну територію [...]

Горизонтальна складова просторової структури біогеоценозу

Горизонтальна складова просторової структури біогеоценозу (біоценозу) визначає територіальність екосистеми та її межі. У більшості випадків окремі рослинні угруповання чітко взаємно розрізняються за сукупністю зовнішніх ознак, як, наприклад, сосновий бір і темний ялиновий [...]

Продуктивність та продукція екосистеми. Сукцесії

Кожен біогеоценоз характеризується біомасою та продуктивністю. Біомасою називають кількість живої речовини на одиниці площі в момент спостереження. Це один із найважливіших статичних показників біогеоценозу. Загальна біомаса визначається сумою біомас усіх популяцій, які [...]

Агроекосистеми та їх ознаки

Види штучних біоценозів. Штучні біоценози - це біоценози створені діяльністю людини. До них відносять: канави, ставки, водосховища, лісосмуги, посадки, парки, насипи вздовж доріг, дамби та агроценози. У природі під впливом діяльності людини все більше проявляються зміни. При [...]

Глобальні екологічні проблеми охорони природи, їх характеристика, шляхи і перспективи вирішення

З удосконаленням засобів праці, з просторовим розширенням масштабів виробництва, діяльності людини, прискоренням темпів науково-технічної революції та всебічною інтенсифікацією виробництва, зростанням населення на планеті, збільшується тиск на природне середовище, виникають [...]

Промислово-енергетична проблема

Учені підрахували, що сучасна біосфера Землі здатна підтримувати нормальне снування й розвиток не більш як 4-5 млрд чол. Навіть за стабілізації енерговироб- ництва на рівні теплового бар’єру (100 млрд кВт) чисельність населення має не перевищувати 10 млрд чол. Останніми десятиліттями [...]

Біоценоз, біогеоценоз, екосистема. Взаємодії в екологічних системах

Життя на Землі можливе тільки в певних системах. Вивчення закономірностей розвитку, становлення та функціонування таких систем вивчає третя складова частина екології - синекологія, або біоценологія. Синекологія, як окрема частина екології була виділена на Міжнародному ботанічному [...]

Забруднення природного середовища як екологічна проблема

Ще однією глобальною екологічною проблемою є забруднення природного середовища- це одна із найважливіших екологічних проблем. Всесвітня організація охорони здоров’я дає наступне визначення поняттю забруднення”. Забруднення - це поява у довкіллі людини забруднюючих [...]

Основні можливі джерела забруднення природного середовища у сфері сільськогосподарського виробництва

Сільське господарство - одна з найважливіших галузей матеріального виробництва, що забезпечує нас продуктами харчування рослинного і тваринного походження, а багато галузей промисловості - сировиною. Одна з головних галузей сільського господарства - це рослинництво. Тому [...]

Значення атмосфери

Атмосфера - одна з найважливіших складових частин біосфери. Вона надійно захищає живі організми від космічного й ультрафіолетового випромінювання, визначає загальний тепловий режим поверхні Землі, впливає на кліматичні умови, а через них на режими річок, ґрунтоворослинний [...]

Джерела і види забруднення атмосфери

Забруднення атмосферного повітря - це будь-яка зміна складу і властивостей повітря, що негативно впливає на здоров’я людей і тварин, стан рослинного покриву та екосистеми. Забруднення атмосфери може бути природним і штучним (рис. 15). До природних забруднювачів повітря належать [...]

Кліматичний аспект забруднення атмосфери

Кліматичним аспектом забруднення атмосфери є: парниковий ефект, глобальне потепління, кислотні дощі, смоги. Проблема техногенного перегрівання атмосфери - парниковий ефект. Парниковий ефект - це підвищення середньої температури біля поверхні Землі. внаслідок наявності парникових [...]

Руйнування озонового шару в атмосфері

Озоновий шар - це повітряний шар у верхніх шарах атмосфери (стратосфері), що складається з особливої форми кисню - озону. Молекула озону складається з трьох атомів кисню (03). Озоновий шар починається на висотах близько 8 км над полюсами (чи 17 км над екватором) і сягає висоти приблизно [...]

Шкідлива дія забрудненого повітря на людей, тварин, рослин

Важливою проблемою щодо шкідливої дії забрудненого повітря на людей, рослин, тварин є дотримання екологічних вимог при експлуатації підприємств, споруд та при інших видах діяльності. Ці вимоги можна реалізувати на підставі впровадження та більш ефективного використання [...]

Стан повітряного середовища України

Основними забруднювачами повітря України є підприємства чорної металургії (33 %), енергетики (30 %), вугільної промисловості (10 %), хімічної та нафтохімічної промисловості (7 %). Щорічно по всій Україні в атмосферу виділяється близько 17 млн тонн шкідливих речовин. Понад третину всіх [...]

Заходи боротьби із забрудненням атмосфери

Коротко розглянемо зазначені заходи. Архітектурно-планувальні заходи пов’язані з правильним взаємним розміщен-ням джерел викидів і житлової забудови з урахуванням напрямку вітру, облаштуванням навколо промислових підприємств зелених зон тощо. Інженерно-організаційні [...]

Правова охорона атмосфери

Правові основи охорони атмосферного повітря передбачені в екологічному законодавстві України, зокрема в Законі “Про внесення змін до Закону України “Про охорону атмосферного повітря”від 21.06.2001 р. № 2556-ІІІ. В данному законі зазначено, що атмосферне повітря є одним [...]

Водні ресурси планети їх запаси і розподіл

Водні ресурси - це придатні для використання води Землі: річкові, озерні, морські, підземні, ґрунтові води, водосховища, лід гірських і полярних льодовиків. Запаси води на Землі величезні - 1,46x109 км3. Але це переважно гірко-солона морська вода, не придатна для пиття і технологічного [...]

Ресурси води України, області

Україна належить до регіонів незабезпечених у достатній кількості прісною водою за існуючих антропогенних навантажень. Запаси водних ресурсів на одного жителя України в середньому майже в ЗО разів менші, ніж в Росії. Так, якщо в середньому по країнах СНД на душу населення [...]

Проблеми від зростання споживання води

Зростання чисельності населення світу призвело до різкого збільшення обсягів споживання води. Хронічна нестача прісної води спостерігається в більшій частині країн Африки, Близького Сходу, в Північному Китаї, в Індії, Мексиці і в країнах Центральної Азії. Інтенсивність використання [...]

Проблеми водних ресурсів і заходи спрямовані на поліпшення джерел води. Забруднення води

Одна з найпоширеніших проблем раціонального використання водних ресурсів є проблема наших річок. В їхніх басейнах формується понад 60 % водних ресурсів. До найважливіших проблем малих річок України належить: Замулення внаслідок розорювання заплав і вирубування лісових [...]

Екологічний стан водойм України

Усі наші великі річки за міжнародними стандартами належать до забруднених та дуже забруднених, те саме стосується і більшої частини їх головних приток. Чимало річок, де граничнодопустимі концентрації для однієї чи кількох речовин перевищені в десятки разів. Наприклад, у притоці [...]

Заходи щодо зменшення ступеня забруднення води

Основними заходами щодо зменшення ступеня забруднення води є: очищення стічних вод використання стічних вод для зрошення впровадження замкнутих технологій водозабезпечення скорочення обсягів скидання забруднювачів у водойми вдосконалення технологічних процесів [...]

Нормативні вимоги до якості води

Вода характеризується складом та властивостями, котрі визначають її придатність для конкретних видів водокористування. Оцінка якості води визначається за ознаками, котрі вибираються та нормуються в залежності від виду водокористування. За видами водокористування та нормами [...]

Правова охорона вод. Водний кодекс України (1995)

Правова основа водних ресурсів України закладена в законі “Про охорону навколишнього природного середовища” 1991 р., де зокрема передбачається державний контроль за використанням і охороною водних ресурсів, ведення водного кадастру. Важливим правовим документом є Водний [...]

Ґрунт - основний засіб виробництва в сільському господарстві. Охорона ґрунтів від виснаження

Природно-ресурсною базою розвитку сільського та лісового господарства є земля. Земля - це найбільш цінне і незамінне багатство країни. Земля - це дуже містке і широке поняття. Вона - національне багатство суспільства, основний засіб виробництва в сільському господарстві і просторовий [...]

Деградація ґрунту

Глобальною проблемою сьогодні є постійне зменшення вмісту гумусу, який відіграє провідну роль у формуванні грунту, його цінних агрономічних властивостей, забезпеченні рослин поживними речовинами. Однією із основних причин цього є споживацький підхід до землі, намагання [...]

Ерозія ґрунтів, охорона ґрунтів від ерозії

Ерозія ґрунтів - це процес руйнування верхніх найбільш родючих горизонтів ґрунтів. Вона буває водна і вітрова. Водна ерозія відбувається під впливом та- лих і дощових вод, які стікають по поверхні землі. Вона в свою чергу поділяється на площинну (горизонтальну) і глибинну (вертикальну). Площинна [...]

Забруднення та засмічення грунтів

Великої шкоди ґрунтам завдає забруднення різноманітними хімічними речовинами. Воно може бути викликане застосуванням великих доз мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин, відходами металообробної промисловості, промисловими викидами хімічних, металургійних [...]

Шляхи надходження забруднень у ґрунт

Різні ґрунтові забруднення, більшість з який антропогенного характеру, можна розділити за джерелами надходження цих забруднень у ґрунт: з атмосферними опадами. Багато хімічних сполук, що попадають в атмосферу в результаті роботи підприємств, потім розчиняються в крапельках [...]

Класифікація ґрунтових забруднень

Забруднення ґрунту важко класифікуються, у різних джерелах їхній розподіл дається по-різному. Якщо узагальнити і виділити головне, то спостерігається наступна картина по забрудненню ґрунту: 1. Сміттям, викидами, відвалами, відстійними породами. У цю групу входять різні забруднення [...]

Меліорація земель та її екологічні наслідки

Низка проблем виникла і в процесі такого напряму інтенсифікації сільського господарства, як меліорація. Меліорація - це система заходів, пов’язаних із корінним поліпшенням властивостей ґрунтів і спрямованих на підвищення їхньої родючості. Існує понад ЗО видів меліорації. [...]

Сучасний стан ґрунтів України

Найбільше природне багатство України - чорноземи. Вони складають майже 50 % світового запасу чорноземів. Розорані землі в Україні становлять близько 85 % від площі степів і лісостепів. Посівні площі займають 33,5 млн га. Вже зіпсовано 60 % чорноземів, щорічно втрачається 100 тисяч гектарів [...]

Земельні ресурси України

Загальний земельний фонд України становить 60 млн га і представлений переважно різновидами чорноземів, котрі займають 57 % всіх сільськогосподарських угідь і становлять 68 % орних земель. У середньому на одного мешканця України припадає 0,8 га сільськогосподарських угідь. Протягом [...]

Правова охорона земель. Земельний кодекс України

Земельний кодекс України 2001 року, регулює охорону і раціональне викорис-тання земель. У цьому кодексі встановлено форми власності на землю. Право на одержання земельної ділянки у приватну власність за плату або безоплатно мають громадяни України. Земельні ділянки можуть надаватись [...]

Охорона і раціональне використання земних надр

Зараз у світі відбувається великомасштабне втручання людини в систему водо-, нафто- і газоносних горизонтів літосфери, які розташовані на різних глибинах. При цьому вплив на літосферні флюїди здійснюється кількома шляхами. Частина поверхневого стоку переводиться в підземний, [...]

Рекультивація порушених земель

У результаті господарської діяльності людини утворюються порушені землі, що втратили свою господарську цінність, а іноді навіть стали джерелом забруднення природного середовища. Найбільше порушують землю відкриті гірничі виробки (кар’єри). В Криворізькому регіоні, наприклад, [...]

Кодекс України про надра (1994)

Кодекс України про надра, прийнятий 24 липня 1994 року, регулює гірничі відносини з метою забезпечення раціонального, комплексного використання надр для задоволення потреб суспільства у мінеральній сировині, охорони надр, гарантування безпеки людей, майна, навколишнього природного [...]