Спостереження та контроль стану довкілля

Экология и здоровье

Категорія: Спостереження та контроль стану довкілля

Екологічний моніторинг, його сутність і види

Наприкінці 60-х рр. XX ст. у світовому товаристві почало поширюватися усвідомлення необхідності у скоординованості зусиль зі збору, збереження і переробки даних про стан навколишнього середовища. У 1972 р. у Стокгольмі відбулася конференція з охорони навколишнього середовища [...]

Основи екологічного нормування якості навколишнього середовища

В Україні визначено такі основні завдання екологічного нормування: Регламентація (упорядкування) вимог, що попереджують негативний вплив забруднення навколишнього середовища на здоров’я людини та природні системи. Встановлення методів спостереження й контролю [...]

Екологічний контроль стану довкілля

Важливим напрямом моніторингових досліджень є оцінка якості природного середовища. Згідно із Законом України «Про навколишнє природне середовище» контроль за станом навколишнього природного середовища здійснюють органи екологічної безпеки. Адміністративне регулювання [...]

Методика розрахунків концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, які містяться у викидах підприємств

В основу «Методики розрахунків концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, які містяться у викидах підприємств» ОНД-86, покладено умову, за якою сумарна концентрація кожної шкідливої речовини не повинна перевищувати максимальну, у межах норми допустиму [...]

Оцінка впливу автотранспорту на стан повітря

Автотранспорт, чисельність якого на вулицях міст і сіл України постійно зростає, негативно впливає на самопочуття їх мешканців, чинячи, як пряму, так і опосередковану дію: шум, забруднення повітря, її ґрунтів, ущільнення ґрунтів тощо. Викиди автотранспорту, що містять вуглеводні, [...]

Сутність і розрахунки еколого-економічних збитків

Економічний збиток від порушення природного середовища (скорочено – еколого-економічний збиток) визначається суспільно необхідними витратами, що виникають внаслідок екодеструктивного впливу, а також додатковими витратами на компенсацію цих збитків. Розрахунок [...]

Фактори формування збитку й методи його оцінки

Фактори, що формують величину економічного збитку, можна об’єднати у три основні групи. До першої групи належать фактори, які характеризують рівень деструктивного впливу на середовище. До другої – фактори, що визначають кількість об’єктів, які сприймають негативний [...]

Загальні вимоги до системи екологічного обліку на підприємстві

Екологічний облік як управлінський та інформаційний інструмент управління навколишнім природним середовищем у сучасному вигляді склався не відразу, його формування продовжується. Протягом останніх трьох десятиріч у більшості країн, у першу чергу, розвинених, відбувалося [...]

Екологічний облік і реформування традиційної системи обліку на підприємстві

На сучасному етапі в Україні використовується господарський облік, який включає: оперативний облік, бухгалтерський облік, статистичний облік, фінансовий облік, податковий та управлінський облік. Як бачимо, до господарського обліку не включено екологічний облік. На нашу [...]

Екологічний аудит і міжнародні стандарти

Екологічний аудит є відкритим для розвитку методом у рамках системи екологічного менеджменту, за допомогою якого у стратегію бізнесу й в основні параметри виробничого процесу поетапно впроваджуються екологічні вимоги. Екологічний аудит (екоаудит) – це інструмент для [...]

Сутність екологічної експертизи та її об’єкти

Швидкий розвиток світової економічної системи в останні десятиріччя та зростання обсягів залучення природних ресурсів у виробництво товарів і послуг обумовлюють загострення проблем екологічної безпеки діючих виробництв і тих, що створюються. У зв’язку з цим сьогодні [...]

Форми екологічної експертизи

Екологічна експертиза може здійснюватися в різних формах, основні з яких наведені на рис. 7.1. Існування численних форм екологічної експертизи обумовлюється різноманітністю цілей, що ставляться під час виконання експертного дослідження, специфікою об’єктів експертизи, [...]

Порядок проведення експертизи та джерела її фінансування

Порядок проведення екологічної експертизи передбачає такі моменти: вирішення еколого-експертними органами завдань експертного дослідження; оцінка об’єктів екологічної експертизи; підготовка обґрунтованого об’єктивного еколого-експертного висновку. Як [...]

Економічний механізм та еколого-економічні інструменти

Облік економічної цінності природи вимагає визначення, принаймні, вартісної оцінки трьох природних функцій: забезпечення природними ресурсами; асиміляція відходів і забруднень; забезпечення людей природними послугами, такими, як рекреація, естетичне задоволення та ін. [...]

Групи еколого-економічних інструментів

Економічні інструменти умовно можуть бути диференційовані на три взаємозалежні та взаємообумовлені групи: ціни за ресурси, економічні вигоди, перерозподільні платежі/виплати. 1. Ціни за ресурси. У широкому розумінні ціна – це кількість благ (зокрема, грошей, товарів, [...]

Ринкові механізми регулювання природокористування

Засади економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища зафіксовані в Х розділі Закону України «Про охорону навколишнього середовища». Перевага надається екологічному нормуванню, лімітуванню, ліцензуванню, експертизі, контролю, тобто [...]

Фонди охорони навколишнього природного середовища

В Україні, як і в багатьох країнах перехідної економіки, на фоні різкого скорочення природоохоронних витрат із державного та місцевого бюджетів відбувається формування альтернативних джерел, до яких, у першу чергу, слід віднести екологічні фонди. Вони відіграють важливу [...]

Соціально-економічна ефективність природокористування та способи її оцінки

Обґрунтування та оцінка природоохоронних заходів є основою економічного методу управління охороною навколишнього природного середовища. Оцінка ефективності природоохоронних заходів здійснюється за соціальними, екологічними, економічними, соціально-економічними, еколого-економічними [...]

Методи економічного стимулювання раціонального природокористування

Адміністративний механізм управління базується на встановленні норм, стандартів, правил природокористування та відповідних планових показників підприємствам з охорони навколишнього природного середовища та покарань від догани до тюремного ув’язнення або зняття з [...]

Класифікація природних ресурсів

«Природні ресурси» – одне з найбільш часто вживаних у літературі понять. Більш загальним є визначення, дане А. А. Мінцом: «природні ресурси… тіла і сили природи, що на даному рівні розвитку продуктивних сил і вивченості можуть бути використані для задоволення [...]

Склад і будова атмосферного повітря. Основні джерела забруднення повітря

Атмосфера – повітряна оболонка Землі. Це найбільш рухома з усіх земних сфер. Загальна кількість повітря в атмосфері становить 5,15×1015 т, а вміст кисню в ньому – у п’ять разів менше. Це дуже багато. Але серйозною проблемою нині є не нестача повітря, а його прогресуюче [...]

Статистичні показники стану охорони атмосферного повітря

До статистичних показників, за допомогою яких аналізують стан охорони атмосферного повітря, за стаціонарними джерелами відносять: 1. Загальну кількість викидів і виділень шкідливих речовин з усіх джерел, що виділяють і викидають шкідливі речовини. До цієї величини відносять [...]

Економічна оцінка водних ресурсів

Водні ресурси мають винятково важливе господарське значення. Вони вважаються невичерпаними, але у своєму розміщенні зазнають прямого й непрямого впливу інших компонентів природного комплексу, унаслідок чого відрізняються великою мінливістю нерівномірністю розподілу. [...]

Забруднення атмосфери

Стаціонарні джерела забруднення. Загальний алгоритм розрахунку зборів здійснюється за формулою: ,                                   (9.1) де ВПС – сума зборів за викиди в атмосферу забруднюючих [...]

Ефективність економічного механізму екологічного регулювання

Оскільки спосіб функціонування економічного механізму екологічного регулювання пов’язаний із послідовною реалізацією соціально-економічних дій, то його ефективність можна оцінювати за такими трьома критеріями: Перший критерій – ступінь успішності поєднання екологічних [...]

Упровадження рекомендацій ЄЕК ООН щодо системи природоохоронного управління в Україні

Комітет екологічної політики Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК) є колективним органом держав – членів ЄЕК, який формує засади політики в галузі навколишнього середовища та розвитку на Європейському континенті. Одним із напрямів діяльності комітету є проведення [...]

Еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів

Земельні ресурси відіграють особливо важливу роль у житті та виробничій діяльності людства. Раціональне використання, збереження, підвищення родючості ґрунтів – неодмінна умова нарощування продовольчого потенціалу країни. Для визначення економічної оцінки землі [...]

Земельний кодекс України регулює охорону й раціональне використання земель

Земельний кодекс України регулює охорону й раціональне використання земель. У ньому встановлено три форми власності на землю: державну, колективну та приватну. Право на одержання земельної ділянки у приватну власність за плату або безоплатно мають громадяни України. Земельні [...]

Еколого-економічні проблеми використання мінеральних ресурсів

Надра Землі використовуються для: добування корисних копалин; зберігання рідких і газоподібних корисних копалин у природних і штучних сховищах; створення різних споруд і навіть цілих заводів; транспортних комунікацій (метро, трубопроводи); захоронення промислових [...]

Еколого-економічні проблеми використання біологічних ресурсів

Біосфера – область активного життя на земній кулі. У біосфері живі організми й середовища їх існування органічно пов’язані одне з одним, утворюючи цілісну динамічну систему. Біосфера охоплює нижню частину атмосфери, гідросферу та верхню частину літосфери. Біота – [...]

Заходи щодо поліпшення використання, відновлення й охорони лісових ресурсів та їх ефективність

Особливостями лісового господарства є: середовищеутворювальна роль лісу як компоненту біосфери; здатність лісу до природного відновлення; велика тривалість виробничого циклу господарства; зональна відмінність лісів; складність і динамічність взаємозв’язків [...]

Державне управління природокористуванням в Україні

Державне управління природокористуванням – це діяльність держави, спрямована на організацію раціонального використання та відтворення природних ресурсів, охорону навколишнього середовища, а також забезпечення законності в еколого-економічних відносинах. Сфера використання [...]

Екологічний менеджмент на підприємстві

Екологічний менеджмент – це система управління діяльністю підприємства (організації) в тих чи інших її формах, напрямах, сторонах, які прямо чи непрямо стосуються взаємовідносин підприємства з навколишнім природним середовищем. Можна сказати, що екологічний менеджмент [...]

Впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві

Міжнародні стандарти серії ISO 14000, на відміну від інших природоохоронних стандартів, орієнтовані не тільки на кількісні параметри й технології, а й на створення на підприємстві СЕМ, що є невід’ємною частиною системи загального управління підприємством. Розробка та впровадження [...]

Екологічний маркетинг на підприємстві

За Ф. Котлером, маркетинг – це вид людської діяльності, спрямований на задоволення потреб і запитів споживачів шляхом обміну. Це визначення можна деталізувати таким чином: маркетинг – комплекс заходів, спрямованих на визначення та аналіз факторів, що впливають на процеси [...]

Система екологічного менеджменту на підприємстві та напрями екологізації економіки України

Поняття «система менеджменту». Система менеджменту призначена для інтеграції різних підрозділів підприємства в єдине ціле й забезпечення погодженості їх функціонування; визначає завдання та сферу відповідальності не тільки управлінського персоналу, але й кожного [...]

Торгівля як інструмент екологічного захисту

У регулюванні впливу на екосистеми не останню роль відіграє торгівля. Однак до недавнього часу процеси торговельного обміну та проблеми збереження довкілля розглядалися відокремлено один від одного, так, немов між ними зовсім не було функціонального зв’язку. Разом з [...]

Зміст, функції та форми торговельних операцій у контексті екологічної безпеки

Зазначені вище передумови дозволяють визначити екологічні функції торгівлі в управлінні природним середовищем (табл. 12.1), а також пріоритетні напрями відтворення еколого-економічних ефектів торгівлі (рис. 12.1). Таблиця 12.1 Основні екологічні функції торгівлі [...]

Формування торговельних механізмів екологічного захисту

Важливе місце в концепції формування торговельних механізмів екологічного захисту належить управлінським стратегіям регулювання торговельних процесів. Саме на цьому етапі, гармонійно поєднавши інституційні основи й економічні інструменти регулювання, можна сформувати [...]

Підходи до екологізації торговельної діяльності підприємства

Важливою складовою екологізації виробничої діяльності суб’єктів господарювання мають бути процеси ціноутворення на засоби виробництва та результати діяльності суб’єктів господарювання. Ціна на виробничий засіб має обґрунтовуватися, виходячи з комплексу суто економічних [...]

Соціально-економічні передумови екологізації науково-технічного прогресу

Під науково-технічним прогресом (НТП) розуміють використання передових досягнень науки й техніки, технології в господарстві, виробництві з метою підвищення ефективності та якості виробничих процесів, кращого задоволення потреб людей. Суперечливість НТП полягає в тому, [...]

Механізм формування ринку екологічних інновацій

Якщо розглядати рівні управління формуванням ринку екологічних товарів (до речі, як і будь-яких товарів взагалі), то слід відзначити, що верхнім рівнем, який ініціює (дає поштовх) формування ринку екологічних інновацій, є споживачі. Саме споживачі «голосують» за певні [...]

Мотиваційний механізм розвитку екологічно орієнтованої інноваційної діяльності

Незважаючи на підвищену увагу до проблем ефективності й екологічності інноваційної діяльності, її стан залишається незадовільним. Така ситуація спричинена низькою вмотивованістю екологічно орієнтованої інноваційної діяльності підприємств. Формування ринку екологічних [...]

Безвідходні технології як основний важіль раціонального природокористування

У науково-технологічному аспекті питання підвищення ефективності використання природних ресурсів зводяться до розробки та впровадження мало- і безвідходних ресурсо- і енергозберігаючих технологій, у рамках яких забезпечується найбільш повне, раціональне використання [...]

Еколого-економічне значення інновацій

Інноваційний розвиток змінює суспільне навантаження на інтегральний ресурс і забезпечення стабільності ноосфери двояко й суперечливо. Він відіграє як екопозитивну (переважно в тактичній і середньостроковій перспективі), так і екодеструктивну (здебільшого у стратегічній [...]