Основи загальної екології та її аналіз

Экология и здоровье

Категорія: Основи загальної екології та її аналіз

Основні визначення й поняття сучасної екології, її головні завдання

Термін «екологія» (від грец. оikos – дім, помешкання і logos – наука) ввів в обіг німецький біолог і натураліст Ернст Геккель (Е. Haeckel). Геккель розглядав екологію як «знання суми відносини організмів з навколишнім світом, з довкіллям і неорганічними умовами існування». [...]

Структура сучасної екології та її взаємозв’язок з іншими науками

Проблема відвернення глобальної екологічної кризи порушила питання об’єднання всіх наукових знань і галузей практичної діяльності на єдиній науковій основі. У результаті екологія перетворилася в комплексну міждисциплінарну науку, структура якої містить близько 90 напрямів [...]

Основні закони та принципи екології, її методологічні особливості

Сучасному фахівцю, у якій би галузі він не працював, потрібно знати закони, правила та принципи екології. Американський еколог Б. Коммонер дуже вдало сформулював найважливіші закономірності й екологічні особливості природи у вигляді таких екологічних аксіом: все пов’язано [...]

Становлення біосфери та її характеристика

Біосфера (грец. bios – життя, sphaira – куля) – оболонка Землі, у якій існує життя. Цей термін вперше запропонував австрійський геолог Едвард Зюсс у 1873 р. Цілісне вчення про біосферу було створене видатним вітчизняним ученим В. І. Вернадським. До складу біосфери входять такі [...]

Теоретичні аспекти екології: Жива речовина

Сукупність усіх живих організмів на планеті В. І. Вернадський назвав «живою речовиною». Планету населяє приблизно 500 тис. видів рослин і 1,5 млн видів тварин. Якщо зрівняти поверхню Землі та рівномірно розподілити по ній існуючі рослини, тварини й мікроорганізми, то вони [...]

Екологічні фактори середовища

Фактори, що впливають на функціонування екологічних систем, називають екологічними. Всі вони можуть бути об’єднані у три групи: абіотичні, тобто фактори неживої природи(температура, вологість, світло, рельєф); біотичні – фактори взаємодії живого з живим (мутуалізм, паразитизм, [...]

Екосистеми

Термін «екосистема» запропонував у 1935 р. англійський ботанік А. Тенслі. Це поняття охоплює не лише сукупність живих організмів, а й комплекс факторів навколишнього природного середовища. Для всіх без винятку екосистем характерні кругообіг речовин і потік енергії. [...]

Сутність і класифікація природних факторів та антропогенних проблем довкілля

Природний фактор – будь-який фактор (предмет, явище, рушійна сила процесів, умови їх перебігу), що діє незалежно від людини та без її участі або пов’язаний із її біологічною сутністю: безпосередня дія природного фактора в певних межах може змінюватися, але цілком не знімається [...]

Класифікація процесів впливу на природу

Як правило, будь-яке свідоме перетворення людиною природи має своєю метою поліпшення умов життя людини. Через це й помітні насамперед, саме позитивні, з погляду людини, процеси. Однак кожна з перемог людини над природою має, за словами Ф. Енгельса, «у другу і третю чергу [...]

Характеристика процесів порушення природи

Здійснюючи класифікацію процесів порушення природного середовища, звичайно, використовують два основні підходи. У першому застосовується покомпонентний принцип. Це означає, що процеси розглядаються стосовно порушених природних компонентів: атмосфери, гідросфери, літосфери, [...]

Антропогенні проблеми довкілля: Використання природних ресурсів

Негативні сторони використання природних ресурсів зводяться, головним чином, до двох процесів: вилучення й виснаження (вичерпання) природних ресурсів. Вилучення природних ресурсів – це такий вид використання природних ресурсів, при якому виключається альтернативне [...]

Антропогенні проблеми довкілля: Забруднення

Говорити про забруднення можна тільки стосовно певного об’єкта, що сприймає наслідки цього явища, тобто біологічної, матеріальної або соціальної системи. При цьому мова йтиме про окремі визначення, що кваліфікують зміну стану середовища як забруднення, якщо така зміна [...]

Антропогенні проблеми довкілля: Порушення ґрунтів

Порушення (руйнування) ґрунтів є результатом складного комплексу антропогенних і природних впливів на процеси зміни фізико-хімічних і механічних характеристик ґрунту. Як правило, першопричиною порушення (руйнування) ґрунтів є процеси, що ініціюються діяльністю людини [...]

Антропогенні проблеми довкілля: Вплив на людину

Види негативного впливу на організм людини умовно можна об’єднати у дві групи: процеси прямого впливу та процеси непрямого впливу. Процеси прямого впливу обумовлені безпосереднім контактом людини з техногенними об’єктами (механізмами, машинами) або робочими агентами [...]

Аналіз галузевих аспектів екології

У даному підрозділі детальніше розглянемо сутність впливу на навколишнє середовище галузей економіки та якісну характеристику еколого-деструктивного впливу. З кожної галузі розглянемо: на які види ресурсів вона впливає та яким чином; що є причиною даного впливу; [...]

Екологія: Паливно-енергетичний комплекс

Сфери впливу галузі. Підприємства паливно-енергетичного комплексу впливають на всі компоненти навколишнього середовища. Під час добування і переробки твердого палива найбільш інтенсивного впливу зазнають ґрунти та природні водойми внаслідок гірничих виробок, скидання [...]

Екологія: Металургія

Сфери впливу галузі. Металургія – одна з найбільш забруднюючих галузей промисловості. На металургію припадає 35 % викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Первинні викиди підлягають мокрому очищенню й у деяких випадках сухому очищенню за допомогою електрофільтрів [...]

Екологія: Машинобудування

Сфери впливу галузі. На машинобудівних і приладобудівних підприємствах джерелами викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря є технологічне обладнання й агрегати, що застосовуються у виробництві заготовок, у ковальсько-пресових, термічних, гальванічних, механоскладальних, [...]

Екологія: Хімічна й целюлозно-паперова промисловість

Сфери впливу галузі. Підприємства хімічної промисловості є потужним джерелом забруднення атмосферного повітря, водойм і ґрунтів газоподібними, рідкими та твердими відходами виробництва. Це пояснюється значною кількістю хімічних об’єктів і недоврахуванням екологічного [...]

Екологія: Харчова промисловість

Сфери впливу галузі. Особливо небезпечними вважаються відходи виробництва цукрових заводів, насамперед, жомова й дифузійна вода. Незважаючи на це, більшість цукрових заводів не обладнані устаткуванням для очистки жомопресових вод. Причини забруднення. Внаслідок повільного [...]

Екологія: Сільськогосподарське виробництво

Сфери впливу галузі. Сфера впливу сільського господарства – це, перш за все, земельні ресурси, тобто ґрунт. Деградація ґрунту – це процес, що призводить до втрати ґрунтом родючості. Останнім часом внаслідок широкомасштабної інтенсифікації сільського господарства площі [...]

Екологія: Рекреаційна галузь

Рекреаційні ресурси поділяють на такі типи: кліматичні, ландшафтні, водні та біологічні. До складу рекреаційних ресурсів належать також ресурси туристсько-екскурсійної діяльності (пам’ятки природи, природні й архітектурні заповідники, пам’ятки історії, архітектури, [...]

Екологія: Транспорт

Сфери впливу галузі. Автомобільний, залізничний, морський, річковий, авіаційний, трубопровідний та інші види транспорту постійно впливають на стан навколишнього середовища, забруднюючи повітря, воду, ґрунти, ліси. На транспорт припадає до 70 % хімічного й 90 % шумового забруднення [...]

Екологія: Житлово-комунальне господарство

Сфери впливу галузі. Однією з особливостей міських екосистем є наявність значної кількості відходів, обсяг яких зростає прямо пропорційно до зростання самих міст. З екологічної точки зору великі міста є організованими на високому рівні споживчими щаблями природної системи, [...]