Екологічні права та обов'язки громадян

Экология и здоровье

Категорія: Екологічні права та обов'язки громадян

Поняття та види екологічних прав громадян

Екологічні права громадян — це закріплена в законі і гарантована правом сукупність юридичних можливостей та засобів, які дозволяють задовольняти потреби громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів і забезпечення [...]

Право на безпечне для життя та здоров’я довкілля

Базовим у системі екологічних прав є право на безпечне для життя і здоров\'я довкілля. Це право означає, насамперед, можливість проживати в такому навколишньому природному середовищі, що не спричиняє шкоди здоров\'ю, можливість користуватись природними благами (дихати чистим [...]

Право на екологічну інформацію

Право на екологічну інформацію (або право вільного доступу до інформації про стан довкілля чи на одержання повної, достовірної інформації про стан довкілля) в Україні закріплене в ст. 50 Конституції України, ст. 9 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», [...]

Право на участь у прийнятті екологічно-значимих рішень

Правовими формами цього екологічного права є: участь в обговоренні та внесення пропозицій до проектів нормативно-правових актів; участь в обговоренні матеріалів щодо розміщення,  будівництва і реконструкції об'єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього [...]

Право на участь у прийнятті екологічно-значимих рішень

Право на відшкодування шкоди, заподіяної порушенням права на безпечне довкілля, є одним з найбільш важливих способів захисту права на безпечне довкілля. Загальним нормативним актом, що регулює відносини, які виникають у зв'язку із заподіянням шкоди, є Цивільний кодекс України [...]

Інші екологічні права громадян

Право громадян на участь у публічних слуханнях або відкритих засіданнях з питань впливу запланованої діяльності на навколишнє природне середовище на стадіях розміщення, проектування, будівництва і реконструкції об'єктів та у проведенні громадської екологічної експертизи [...]

Гарантії реалізації екологічних прав громадян

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» держава гарантує своїм громадянам реалізацію екологічних прав, наданих їм законодавством. На ради, спеціально уповноважені органи управління в галузі охорони навколишнього природного [...]

Способи захисту екологічних прав громадян

У законодавстві не міститься визначення поняття захисту екологічних прав громадян. Зазначається лише, що порушені права громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища можуть бути поновлені, а їх захист здійснюється в судовому порядку відповідно до законодавства [...]

Обов’язки громадян у сфері охорони довкілля

Екологічним правам кореспондуються екологічні обов'язки. На конституційному рівні екологічні обов'язки закріплені в ст. 66 Конституції України, яка встановлює: «Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані збитки». Відповідно [...]