Мотиваційний механізм розвитку екологічно орієнтованої інноваційної діяльності | Спостереження та контроль стану довкілля

Экология и здоровье

Категорія: Спостереження та контроль стану довкілля

Мотиваційний механізм розвитку екологічно орієнтованої інноваційної діяльності

Автор: Редактор

Незважаючи на підвищену увагу до проблем ефективності й екологічності інноваційної діяльності, її стан залишається незадовільним. Така ситуація спричинена низькою вмотивованістю екологічно орієнтованої інноваційної діяльності підприємств.
Формування ринку екологічних інновацій передбачає узгодження інтересів усіх його суб’єктів, у першу чергу: виробників, споживачів, суспільства (загальнонаціональні інтереси). Формування ринку екологічних інновацій відбувається під впливом багатьох інтересів суб’єктів ринку.
Конкретні інновації в більшості випадків лише частково задовольняють інтереси суб’єктів, які активно взаємодіють на ринку (екологічна інновація може повністю влаштовувати одних та одночасно бути неприйнятною для інших). Звичайно, в загальному випадку інтереси різних суб’єктів ринку не є однаковими, здебільшого вони істотно відрізняються. Тому екологічні інновації можуть задовольняти інтереси суб’єктів ринку різною мірою.
Визначити потенційні еколого-економічні інтереси (потреби) дозволяє аналіз економічних та екологічних проблем, що їх обумовлюють (сучасного їх стану та тенденцій). Так, наприклад, певне уявлення про потреби в таких екологічних послугах, як утилізація та переробка відходів, дають сучасні статистичні дані, що публікуються в щорічних обласних доповідях про стан навколишнього природного середовища, національних доповідях про стан навколишнього природного середовища в Україні та інших виданнях. Із таких видань можна одержати також дані про нинішній стан і тенденції розвитку проблем забруднення в регіоні.
Ринок екологічних інновацій є сегментом загального ринку інновацій. Важливими для формування ринку саме екологічних інновацій є екологічні інтереси (загальнонаціональні, регіональні, локальні й особисті). Часткове уявлення про інтереси споживачів дає ставлення населення до екологічних проблем: чим вища занепокоєність споживачів екологічними проблемами, тим вищою є їх зацікавленість в екологічних інноваціях.
Інтересами споживачів екологічних інновацій є:

   • забезпечення здоров’я;
   • економія ресурсів (коштів) під час споживання (користування) експлуатації та утилізації;
   • низька купівельна ціна товару;
   • забезпечення виконання кількох функцій одним товаром;
   • безпека споживання (експлуатації), надійність експлуатації й низькі витрати на ремонт та обслуговування;
   • придатність до використання в конкретних умовах, зручність, простота, комфортність споживання (користування) та експлуатації;
   • сучасність, подібність відомому товару, можливість отримання прибутків, у тому числі під час утилізації.

Інтересами виробників екологічних інновацій є: зниження екологічних зборів, платежів і штрафів; можливість розширення існуючих і завоювання нових ринків збуту; забезпечення здоров’я працівників; підвищення прибутку; зниження собівартості виробництва; безпека виробництва; підвищення статусу підприємства.
Основними суспільними й державними інтересами є: підвищення екологічної безпеки, піднесення національної економіки, забезпечення конкурентоспроможності країни, забезпечення здоров’я нації, подолання безробіття, поповнення Державного бюджету.
Позитивний ефект від впровадження мотиваційних механізмів може бути досягнутий лише в тому випадку, коли він забезпечить появу на ринку інновацій, що відповідатимуть інтересам різних його суб’єктів. Мотиваційні механізми повинні згладжувати їх різноспрямованість.
Без регулювання ринку інновацій в умовах класичного ринкового механізму було б проблематичним отримання наукових результатів (особливо фундаментальних) і здійснення технологічних модернізацій в економіці України, а багато нововведень (переважно з соціальним чи екологічним ефектом) не могли б бути впроваджені в господарську практику.
Застосування ефективних механізмів мотивації екологічно орієнтованого інноваційного розвитку може спричинити поперемінне перевищення попиту та пропозиції екологічних інновацій. Тому є сенс проводити прогнозування зміни попиту та пропозиції (діагностику наявного попиту та пропозиції) різних видів екологічних інновацій і чинити відповідний мотиваційний вплив на попит чи пропозицію.
Дієві мотиваційні механізми повинні розроблятися так, щоб пропозиція інновацій переважно перевищувала попит на них. У такій ситуації існуватиме конкуренція наукових розробок, що дозволить підвищити конкурентоспроможність майбутньої продуктової інновації. У протилежній ситуації результативність наукової складової інноваційного потенціалу знижуватиметься.
Ринок екологічних інновацій складається з первинного ринку, де здійснюється обмін проміжних результатів екологічно орієнтованого інноваційного процесу в інформаційній формі, а також їх потенційний економічний ефект, та вторинного ринку, де об’єктом купівлі-продажу є кінцевий результат екологічно орієнтованого інноваційного процесу (уречевлена продукція первинного ринку), що опосередковує його подальше розповсюдження в економіці.
Основними очікуваними ефектами як на первинному, так і на вторинному ринку екологічних інновацій є економічна ефективність та екологічні результати. Для їх досягнення на первинному та вторинному ринках застосовують різні інструменти регулювання екологічно орієнтованого інноваційного розвитку, які складають відповідні мотиваційні механізми (рис. 13.2).

Поділ мотиваційного механізму екологічно збалансованого розвитку на складові (окремі механізми) дещо умовний. Мотиваційні механізми впливу на складові ринку екологічних інновацій є цілісним механізмом, складові якого впливають один на одного. Так, збільшення попиту на екологічні товари (механізм 1) сприяє зростанню їх пропозиції (механізм 2). Вона, у свою чергу, збільшує попит на екологічні розробки (механізм 3), що стимулює зростання їх пропозиції (механізм 4). Описані впливи позначені на рисунку стрілками.
Процес просування на ринку інновацій постійно повторюється. У ході свого життєвого циклу будь-яка екологічна інновація рухається спочатку на первинному, а потім на вторинному ринку. Від швидкості її руху залежить ефективність інноваційної діяльності. Бажано збільшити швидкість просування екологічної інновації на первинному ринку, з первинного на вторинний, а також на вторинному ринку. За діяння мотиваційних механізмів (рис. 13.2) має сприяти не тільки зростанню кількості інновацій, які розробляються, виробляються та споживаються, а й збільшенню швидкості заміни одних екологічних інновацій іншими.
Інформацію про стан розвитку мотиваційного механізму екологічно орієнтованої інноваційної діяльності в Україні можна почерпнути з даних про результати дії його складових. Розглянемо їх.

 • Мотиваційний механізм споживання екологічних товарів. Даний мотиваційний механізм спрямований на стимулювання попиту на вторинному ринку екологічних інновацій, що є основою розвитку ринку екологічних інновацій.

Попитом на вторинному ринку екологічних інновацій є платоспроможний попит на екологічний товар (на новий продукт чи на новий вид послуг, на нову технологію, нову форму організації або управління) зі сторони споживчого сектора.
Одним з основних показників готовності споживачів до споживання екологічної продукції є готовність платити за екологічно спрямовані продукти більшу ціну порівняно з іншими продуктами. За даними дослідження, проведеного в Сумській області, 58,0 % населення не погоджується платити за екологічну продукцію більш високу ціну, 27,6 % погоджується платити додатково 5 % від звичайної ціни, 11,3 % – від 6 до 10 % від звичайної ціни, 2,5 % – від 11 до 15 %, 0,6 % – значно більше звичайної ціни. Ці дані свідчать про низький ступінь умотивованості споживання екологічних товарів і про необхідність удосконалення відповідного мотиваційного механізму.

 • Мотиваційний механізм виробництва екологічних товарів. Звичайно, попит на ринку екологічних товарів задовольняється виробництвом екологічних товарів. Даний мотиваційний механізм спрямований на стимулювання пропозиції на вторинному ринку екологічних інновацій.

Пропозиція на вторинному ринку екологічних інновацій включає екологічно збалансовану нову продукцію, що пропонує до продажу виробничий сектор, а також об’єкти промислової власності.
Про незадовільні результати дії даного мотиваційного механізму свідчать такі показники: низьким є рівень експортабельності та конкурентоспроможності товарів і послуг (тенденцію до скорочення має експорт оновленої продукції, при чому незначною залишається питома вага поставленої на експорт ліцензійної продукції, значна частка якої надходить у країни СНД і не знаходить відповідного попиту у країнах близького й далекого зарубіжжя); обсяги оновленої продукції характеризуються тенденцією до скорочення; система сертифікації в Україні діє як засіб захисту споживача від неякісної продукції, але не забезпечує її конкурентоспроможності на світовому ринку, що свідчить про недостатній рівень якості товарів.
3.  Мотиваційний механізм упровадження інноваційних розробок.
Для того, щоб виробити новий екологічний товар, товаровиробник має, зокрема, впровадити екологічні розробки. Даний мотиваційний механізм спрямований на стимулювання попиту на первинному ринку екологічних інновацій.
4.  Мотиваційного механізму розробки інноваційних проектів.
Даний мотиваційний механізм спрямований на стимулювання пропозиції на первинному ринку екологічних інновацій. Саме з розробки екологічно орієнтованих інноваційних проектів починається життєвий цикл екологічного товару. Економічна ефективність та екологічність виготовлених товарів значною мірою залежить від якості й фундаментальності екологічних розробок.
Пропозиція екологічних інновацій на первинному ринку включає результати екологічно орієнтованих науково-технічних досліджень, що здатні запропонувати наукові організації.
Процес розробки екологічних інновацій пов’язаний із певними труднощами. Основними з них є такі:

 • складність визначення навантаження, яке спричинюють виробництво та продукція на навколишнє природне середовище;
 • низька ймовірність передбачення крайніх умов майбутньої утилізації відходів;
 • зростання складності продуктів і способів виробництва, що призводить до труднощів з утилізацією відходів;
 • зростання кількості інновацій і скорочення часу їх впровадження; зменшення термінів служби продуктів вступає в конфлікт з екологічними цілями: тривалістю терміну використання, ресурсозбереженням та екологічно прийнятною утилізацією відходів.

Якість розробки екологічних інновацій залежить, зокрема, від рівня професійності залучених для цього працівників. Звичайно, для забезпечення високого рівня екологічних розробок необхідно забезпечити належний рівень фінансування.
Таким чином, мотиваційний механізм екологізації науково-технічного прогресу не є досконалим. Однак, як зазначено вище, існують соціально-економічні передумови формування ринку екологічних інновацій, розвиток яких є базою вирішення суперечностей між економічним зростанням і збереженням стану довкілля.

 

Оставить комментарий