Соціально-економічні передумови екологізації науково-технічного прогресу | Спостереження та контроль стану довкілля

Экология и здоровье

Категорія: Спостереження та контроль стану довкілля

Соціально-економічні передумови екологізації науково-технічного прогресу

Автор: Редактор

Під науково-технічним прогресом (НТП) розуміють використання передових досягнень науки й техніки, технології в господарстві, виробництві з метою підвищення ефективності та якості виробничих процесів, кращого задоволення потреб людей.
Суперечливість НТП полягає в тому, що він, з одного боку, породжує сучасну екологічну кризу, а з іншого – розв’язує конкретні екологічні проблеми, намічає шляхи виходу з цієї кризи. До того ж, відступ від НТП, навіть зниження його темпів є смертельним для суспільства й часто буває початком деградації нації.
У сучасній економічній теорії наукові досягнення, що використовуються в економіці й техніці, частіше називають інноваціями. Під інновацією слід розуміти кінцевий результат діяльності зі створення та використання нововведень, втілених у вигляді удосконалених або нових товарів (виробів або послуг), технологій їх виробництва, методів управління на всіх стадіях виробництва та збуту, що сприяють розвитку та підвищенню ефективності функціонування підприємств, які їх використовують.
Інноваційна діяльність (інноваційний процес) означає процес створення, впровадження та поширення інновацій. У наш час результати інноваційної діяльності, ініційованої прискоренням темпів НТП, істотно позначаються на всіх аспектах суспільного розвитку, змінюють саме середовище життя та діяльності людини, засоби забезпечення її існування й розвитку.
НТП має бути спрямований, головним чином, на досягнення екологічної безпеки й економічної ефективності. Однак далеко не завжди вдається досягти бажаного результату, а тому існують різні можливості розвитку економіки на основі інновацій (рис. 13.1).

Отже, передумовою виходу з еколого-економічної кризи є розробка та впровадження інновації з високим ступенем екологічності й економічної ефективності (далі будемо називати їх екологічними інноваціями).
Таким чином, основою забезпечення економічної незалежності країни, переходу економіки до економічного зростання повинен стати перехід до інноваційного розвитку на ринкових засадах. Доцільність переходу держави на інноваційний екологічно орієнтований розвиток визначається такими передумовами:

 • орієнтування на інноваційний шлях дозволяє вітчизняним підприємствам тривалий час триматися на ринку навіть за різних змін умов господарювання (що є характерним для перехідної економіки) та функціонувати більш ефективно, ніж під час виробництва традиційних продуктів;
 • традиційні методи захисту навколишнього середовища не досить ефективні, що обумовлює необхідність створення умов для пошуку нових ідей, принципів, революційних перетворень;
 • аналіз процесів, які відбуваються в економіці України, показує, що внаслідок зволікання з переходом на інноваційний розвиток існуюче відставання провідних в економічному відношенні країн продовжує поглиблюватися і загрожує системним відривом національної економіки внаслідок несумісності технологій, низької здатності вітчизняної економіки до інвестицій та інновацій, через структурно-галузеву, інституціональну та соціально-культурну несумісність. Подолати цей розрив, якщо упустити час, буде практично неможливо.

Викладене вище дає підстави зробити висновок, що розвиток економіки України та розв’язання існуючих еколого-економічних проблем має ґрунтуватися на екологічно орієнтованій інноваційній діяльності.
Інноваційна діяльність спрямована, перш за все, на задоволення екологічних потреб, еволюція яких має такі стадії:

 • виробництво та застосування засобів захисту довкілля від його порушення (забруднення);
 • заміна екологічно несприятливих виробів і послуг екологічно більш досконалими чи такими, що сприяють зниженню матеріало- та енергоємності систем.

Сьогодні екологічне підприємництво розвивається, в основному, за такими напрямами:

  • виготовлення, установка й експлуатація природоохоронних (очисних) засобів;
  • розробка та впровадження екологічно чистих технологій;
  • виробництво екологічно чистих продуктів;
  • переробка, транспортування та ліквідація відходів;
  • торгівля екологічними технологіями, продуктами й відходами;
  • енергозбереження, збереження земельних ресурсів;
  • водний, повітряний контроль, екоаудит та екоекспертиза;
  • екотуризм, екологічна медицина та професійна безпека;
  • інформаційні технології.
 

Оставить комментарий