Система екологічного менеджменту на підприємстві та напрями екологізації економіки України | Спостереження та контроль стану довкілля

Экология и здоровье

Категорія: Спостереження та контроль стану довкілля

Система екологічного менеджменту на підприємстві та напрями екологізації економіки України

Автор: Редактор

Поняття «система менеджменту». Система менеджменту призначена для інтеграції різних підрозділів підприємства в єдине ціле й забезпечення погодженості їх функціонування; визначає завдання та сферу відповідальності не тільки управлінського персоналу, але й кожного працівника підприємства, незалежно від його посади та професійної спеціалізації. Система менеджменту забезпечує досягнення стратегічних цілей підприємства.
Створення ефективної системи менеджменту. Незважаючи на те, що системи менеджменту на різних підприємствах істотно відрізняються одна від одної, існує деякий перелік загальних вимог, яким повинна відповідати будь-яка система менеджменту. По-перше, система менеджменту має бути всеосяжною, тобто охоплювати всі види діяльності підприємства. Ті сфери, що не можуть контролюватися, мають бути взагалі виключені з виробничої системи, тому що неконтрольована сфера діяльності підприємства чи його структурний підрозділ можуть бути місцем виникнення помилок, нещасних випадків, катастроф. По-друге, необхідно, щоб система менеджменту була зрозуміла для всіх і кожного, адже без чіткого розуміння своєї ролі й обов’язків співробітники підприємства навряд чи зможуть їх виконати. По-третє, система менеджменту має бути відкритою для внесення змін (перегляду основних положень її функціонування), що забезпечить безупинний цикл удосконалення виробничого процесу й підвищення якості продукції, що випускається. По-четверте, необхідно створити ефективну організаційну структуру менеджменту, яка б передбачала наявність вертикалі влади й каналів двостороннього руху інформації (як від керівництва до підлеглих, так і від підлеглих до керівництва).
Формування документообігу в системі менеджменту. Документообіг у системі менеджменту призначений для передачі персоналу різного роду роз’яснювальної інформації та забезпечує введення новачків «у курс справи». Основні документи мають бути видані у вигляді рекомендацій, що містять правила здійснення природоохоронних заходів та опис самої системи менеджменту підприємства.
Розробка системи всеохопного контролю якості (total quality management – TQM). Основна мета цієї системи – мінімізація ймовірності появи браку на всіх етапах виробничого процесу, що означає попередження дефектів якості у джерелі їх можливого виникнення. Система всеохопного контролю якості забезпечує ефективність і гнучкість функціонування підприємства в цілому. Введення даної системи неможливе без залучення вищого управлінського персоналу, використання лідерських здібностей менеджерів середнього рівня, створення умов для управління роботою колективу, що також властиво для будь-яких систем менеджменту, націлених на вдосконалення природоохоронної діяльності підприємств.
Планування системи екологічного менеджменту. Екологічний менеджмент призначений для досягнення конкретних природоохоронних цілей підприємства, серед яких виділяють попередження виникнення причин та усунення наслідків техногенних катастроф. Базовою моделлю організації екологічного менеджменту на підприємстві є система всеохопного контролю якості. Основними етапами процесу планування системи екологічного менеджменту на підприємстві можна вважати створення певної структури (або структур) для координації природоохоронної діяльності, зокрема: природоохоронного підрозділу, екологічної служби швидкого реагування, відділу екологічного вдосконалення виробництва, гуртків якості й екологічних гуртків або внутрішньої екологічної інспекції.
Узгодження системи екологічного менеджменту з екологічними стандартами. Під час створення на підприємстві системи екологічного менеджменту, звичайно, враховуються певні екологічні стандарти, що були раніше розроблені спеціалізованими установами. Як приклад можна навести стандарт В 57750, розроблений Британським інститутом стандартизації в 1992 р., що враховує повний спектр сучасних вимог до організації екологічного менеджменту.
Організаційна система здійснення екологічного менеджменту. Необхідними умовами організації системи екологічного менеджменту є розробка екологічної стратегії підприємства й доведення її до всіх співробітників, чітке визначення обов’язків управлінського персоналу, коректне визначення екологічних цілей і завдань, наявність плану досягнення поставлених цілей і завдань, створення служби моніторингу впливу підприємства на навколишнє середовище та змін у чинному законодавстві у сфері природокористування, функціонування системи контролю якості, регулярне проведення екологічного аудиту.
Нова концепція екологізації. В умовах постійного дефіциту інвестиційних ресурсів для суто екологічного спрямування є тільки одна можливість радикального вирішення екологічної проблеми – перетворити екологічні вироби та послуги у вигідний для національної економіки товар.
При цьому поєднуються три групи цілей:

  • підвищення експортного потенціалу виробничого комплексу України шляхом розвитку перспективної групи екологічних товарів і послуг;
  • вирішення самою Україною екологічних проблем шляхом використання екологічно спрямованих технологій власного виробництва нового покоління;
  • вирішення проблем матеріального й енергетичного забезпечення, головним чином, шляхом істотного зменшення потреби у відповідних ресурсах.

Слід підкреслити, що успіхи окремих видів діяльності в зазначеному напряму сприятимуть вирішенню загальнонаціональних проблем. При цьому створюватимуться передумови екологічно орієнтованої трансформації всього народногосподарського комплексу країни.
Принциповими економічними, соціальними й екологічними результатами такої трансформації мають стати:

  • поступове завоювання Україною ринків товарів і послуг, актуальність яких зростатиме в найближчі десятиріччя;
  • підвищення експортного потенціалу країни;
  • конверсія виробничого потенціалу України в напряму підвищення наукової й інформаційної ємності та зниження матеріало- та енергоємності продукції;
  • ефективне використання потужностей науково-виробничого комплексу (особливо це стосується ВПК) України;
  • зменшення деструктивного тиску на екосистеми країни й оздоровлення середовища, де проживають люди;
  • створення нових робочих місць для використання інтелектуального потенціалу України;

створення умов для експорту навчальних і тренінгових програм з обслуговування продукції екологічного призначення, що виготовлятиметься на експорт.

 

Оставить комментарий