Еколого-економічні проблеми використання мінеральних ресурсів | Спостереження та контроль стану довкілля

Экология и здоровье

Категорія: Спостереження та контроль стану довкілля

Еколого-економічні проблеми використання мінеральних ресурсів

Автор: Редактор

Надра Землі використовуються для:

 1. добування корисних копалин;
 2. зберігання рідких і газоподібних корисних копалин у природних і штучних сховищах;
 3. створення різних споруд і навіть цілих заводів;
 4. транспортних комунікацій (метро, трубопроводи);
 5. захоронення промислових токсичних і радіоактивних відходів.

Мінеральні ресурси нині значною мірою визначають економічний потенціал будь-якої держави.
З розвитком цивілізації й народонаселення різко зросло видобування корисних копалин у всьому світі.
Великого значення для економіки всіх країн набули такі корисні копалини, як нафта, газ, алюмінієві руди, хром, нікель, кобальт, титан, уран, марганець, свинець, олово.
За даними спеціалістів «Дойче Банк» (Німеччина) мінеральні ресурси України оцінено у вісім балів за десятибальною шкалою.
Мінерально-сировинна база є основою виробництва понад 90 % продукції важкої промисловості. На частку мінерально-сировинного комплексу припадає третина виробничих фондів, близько 40 % капітальних вкладень, майже п’ята частина трудових ресурсів. Приблизна вартість промислових запасів основних видів корисних копалин дорівнює 14,8 трлн грн.
Економічна оцінка надр землі за В. М. Козирєвим може здійснюватися за формулою:
,                                                                   (10.21)
де Ео – економічна оцінка;
     Р1 – рента першого року;
     п – кількість років, протягом яких родовище приносить ренту;
     К – коефіцієнт, який враховує зміну ренти за роками;
     ЗГ – затрати на геологорозвідувальні роботи, що враховані на суспільному рівні в розрахунку на одиницю корисних копалин.
Об’єктом плати за спеціальне використання надр під час видобування корисних копалин є обсяг погашених балансових запасів (для надр, конденсату, газу, торфу та гідромінеральних ресурсів – обсяг видобутих) корисних копалин.
Фактична ціна одиниці реалізованої мінеральної сировини визначається діленням виручки, одержаної фактично від реалізації корисних копалин, на обсяг її реалізації за звітний період, а собівартість одиниці видобутої мінеральної сировини – діленням собівартості мінеральної сировини на обсяг, що відповідає її собівартості.
Правовою основою законодавства, що регулює питання використання та охорони надр, є Конституція України, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Кодекс України «Про надра», Гірничий закон України «Про державну геологічну службу України» та інші нормативні акти.
Кодекс України «Про надра» регулює гірничі відносини з метою: забезпечення раціонального, комплексного використання надр для задоволення потреб суспільства в мінеральній сировині; охорони надр, гарантування безпеки людей, майна, навколишнього природного середовища під час користування надрами.
Кодекс визначає поняття про надра, порядок і види користування надрами, основні вимоги в галузі охорони надр. Такими вимогами, зокрема, є:

 1. забезпечення повного й комплексного геологічного вивчення надр;
 2. додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування;
 3. раціональне вилучення та використання корисних копалин і наявних у них компонентів;
 4. недопущення шкідливого впливу робіт, пов’язаних із користуванням надрами;
 5. охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення, пожеж та інших факторів, що впливають на якість корисних копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють їхню розробку тощо.

У Кодексі «Про надра» встановлений перелік правопорушень, які тягнуть за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову та кримінальну відповідальності згідно із законодавством України:

 1. самовільне користування надрами;
 2. порушення норм, правил і вимог щодо проведення робіт із геологічного вивчення надр;
 3. вибіркове вироблення багатьох ділянок родовищ, що призводить до наднормативних витрат корисних копалин;
 4. наднормативні витрати й пошкодження якості корисних копалин під час їхнього добування;
 5. пошкодження родовищ корисних копалин;
 6. невиконання правил охорони надр і вимог щодо безпеки людей, майна й навколишнього природного середовища.
 

Оставить комментарий