Упровадження рекомендацій ЄЕК ООН щодо системи природоохоронного управління в Україні | Спостереження та контроль стану довкілля

Экология и здоровье

Категорія: Спостереження та контроль стану довкілля

Упровадження рекомендацій ЄЕК ООН щодо системи природоохоронного управління в Україні

Автор: Редактор

Комітет екологічної політики Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК) є колективним органом держав – членів ЄЕК, який формує засади політики в галузі навколишнього середовища та розвитку на Європейському континенті. Одним із напрямів діяльності комітету є проведення оглядів результативності природоохоронної діяльності (ОРПД) в окремих країнах на їх запит. Такі огляди є м’якою формою оцінки національних систем управління у сфері охорони природи та природокористування, доповнені рекомендаціями щодо їх вдосконалення з позицій європейського досвіду та з урахуванням європейських пріоритетів.
Слід зазначити, що країни самі запрошують експертів, зобов’язуючись забезпечити їм доступ до необхідної інформації. Зацікавленість країн у цьому пояснюється такими причинами:
1)  відкритість країни до такої форми співробітництва однозначно позитивно впливає на її міжнародний імідж;
2)  країна отримує неупереджену оцінку природоохоронної діяльності та національної системи екологічного управління, що особливо важливо для країн, орієнтованих на інтеграцію в європейське співтовариство. Для таких країн виконання запропонованих рекомендацій є справою честі, оскільки сприяє гармонізації національної системи управління з європейською;
3)  підготовка ОРПД передбачає аналіз урахування екологічних пріоритетів в інших секторах (промисловість, енергетика, сільське господарство, охорона здоровя та ін.), що, як показує практика, суттєво зміцнює міжсекторальне співробітництво в рамках держави, а це є надзвичайно важливим моментом для природоохоронного сектора.
Протягом 1998–1999 рр. на запрошення Уряду України такий огляд був підготовлений міжнародною групою експертів під егідою ЄЕК ООН для нашої держави. Результати цієї роботи  знайшли відображення в Огляді, опублікованому у 2000 р. в Женеві. У 2001 р. документ був перекладений українською мовою, опублікований і поширений серед центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших урядових, освітніх і наукових установ, громадських організацій. Огляд містив 98 рекомендацій щодо поліпшення екологічної політики та управління у природоохоронному секторі та інших галузях економіки. Саме рекомендації є принципово важливою частиною огляду. Їх аналіз та впровадження покладено вже тільки на українських управлінців, науковців, спеціалістів, просто небайдужих до стану довкілля громадян. Зауважимо, що з часу завершення ОРЕД минуло вже кілька років. Певні положення рекомендацій уже застосовуються; деякі рекомендації, можливо, вже втратили свою актуальність, але ще дуже багато необхідно зробити.
Влітку 2004 р. Мінприроди України здійснило аналіз та підготувало Національний звіт за результатами першого огляду результативності природоохоронної  діяльності. Цей звіт було подано Комітету екологічної політики ЄЕК ООН, на засіданні якого в жовтні 2004 р. він був розглянутий і схвалений.
Слід підкреслити доцільність самоаналізу стану виконання запропонованих рекомендацій, деякі приклади яких наводяться в табл. 9.11.
Таблиця 9.11
Приклади окремих екологічних рекомендацій (1999 р.) експертів ЄЕК ООН і стан їх виконання (на 2004 р.)


Зміст рекомендацій 1999 р.

Стан виконання на 2004 р.

Рекомендація 3.1: Національна комісія сталого розвитку повинна інтенсифікувати свою діяльність. Засідання комісії повинні бути регулярними, щоб вона стала ефективним інструментом між секторальної координації природоохоронних проблем

Комісія формально була створена, але не працює. Кілька проектів Концепції стійкого розвитку України були розроблені й подані до Верховної Ради, але жоден із них був затверджений

Рекомендація 3.2: Впровадження, дотримання та застосування екологічних норм і планів дій щодо існуючих міжнародних зобов’язань має бути пріоритетом екологічної політики України. Плани ратифікації нових міжнародних законодавчих інструменттів з охорони навколишнього середовища повинні включати оцінку вартості їх реалізації

За станом на жовтень 2004 р.

Україна ратифікувала практично всі ключові екологічні конвенції та відповідні угоди, що значно зміцнило національне екологічне законодавство

Національні плани впровадження конвенцій не затверджені

За жодною із природоохоронних конвенцій Україна не сплачує фінансові внески, накопичуючи багаторічний борг

Україна повинна продовжувати роботу з ратифікації всіх головних міжнародних екологічних конвенцій відповідно до національних пріоритетів

Оцінку екологічної вартості міжнародних конвенцій та угод не здійснено

Система координації діяльності на національному та міжнародному рівнях у рамках таких угод відсутня

Рекомендація 11.6: Необхідно вдосконалити існуючий спеціальний орган (Головне управління природних національних парків і заповідної справи) для забезпечення узгодженого впровадження режимів охорони та правил на різних охоронних територіях, включаючи збалансованість їх фінансування. Всі установи природно-заповідного фонду державного значення повинні підпорядковуватися Головному управлінню

За період, що минув із часу підготовки огляду:

Головне управління природних національних парків і заповідної справи було реорганізовано в Державну службу заповідної справи. У 2004 р. Службу було підпорядковано Державному комітету природних ресурсів, а потім знову перепідпорядковано Мінприроди України. Чисельність працівників Служби скорочено

Питання про підпорядкування всіх заповідних територій державного значення єдиному державному органу заповідної справи не ставилося

Серед органів, яким підпорядковані державні заповідники, з’явилося Державне управління справами Адміністрації Президента України (цьому органу передано Кримський природний заповідник та Азово-Сиванський національний парк)

Таким чином, погляд ззовні в поєднанні із власною аналітичною діяльністю у країні може значно підвищити рівень національного екологічного стану довкілля.

 

Оставить комментарий