Забруднення атмосфери | Спостереження та контроль стану довкілля

Экология и здоровье

Категорія: Спостереження та контроль стану довкілля

Забруднення атмосфери

Автор: Редактор

Стаціонарні джерела забруднення. Загальний алгоритм розрахунку зборів здійснюється за формулою:
,                                   (9.1)
де ВПС – сума зборів за викиди в атмосферу забруднюючих речовин;
     Млі обсяг викиду і-ої забруднюючої речовини в межах ліміту, т;
     Мnі – обсяг понадлімітного викиду (різниця між об’єктом фактичного викиду та значенням ліміту) і-ої забруднюючої речовини в межах ліміту, т;
     Кн – коефіцієнт кратності збору за понадлімітний викид в атмосферу забруднюючих речовин – 5;
     Нбі – норматив збору за тонну і-ої забруднюючої речовини, грн/т (табл. 9.1);
     Кнас. – коригувальний коефіцієнт, що враховує чисельність жителів населеного пункту (табл. 9.4);
     Кф – коригувальний коефіцієнт, що враховує народногосподарське значення населеного пункту (табл. 9.5).
Таблиця 9.1
Нормативи збору за викиди основних забруднюючих речовин
стаціонарними джерелами забруднення


Назва забруднюючої речовини

Норматив збору, грн/т

Назва забруднюючої речовини

Норматив збору, грн/т

Азоту окисли

87

Марганець і його сполуки

684

Аміак

16

Нікель і його сполуки

3 490

Ангідрит сірчистий

86

Озон

86

Бенз(о)пірен

110 155

Ртуть і її сполуки

3 668

Водень хлористий

3

Свинець і його сполуки

3 668

Вуглецю окис

3

Сірководень

278

Вуглеводи

5

Сірковуглець

181

Газоподібні фтористі сполуки

214

Стирол

632

Тверді речовини

3

Фенол

393

Формальдегід

214

Хром і його сполуки

2 323

Для забруднюючих речовин, що не ввійшли до табл. 9.1, норматив збору слід застосовувати залежно від їх класу небезпечності згідно з табл. 9.2.
Таблиця 9.2
Нормативи збору за викиди основних забруднюючих речовин
стаціонарними джерелами забруднення залежно від класу
небезпечності (для неосновних забруднюючих речовин)


Клас небезпечності

Норматив збору, грн/т

І

619

ІІ

142

ІІІ

21

Для забруднюючих речовин, що не ввійшли до табл. 9.1 і для яких не встановлені класи небезпечності, нормативи збору застосовуються залежно від установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу згідно з табл. 9.3.
Таблиця 9.3
Нормативи збору за викиди основних забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
забруднення залежно від установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу (для тих речовин,
для яких не встановлені класи небезпеки)


Орієнтовно безпечні рівні впливу сполук, мг/м3

Норматив збору, грн/т

Менше 0,0001

26 052

0,0001–0,001 (включно)

2 232

0,001–0,01 (включно)

308

0,01–0,1 (включно)

87

0,1–10 і більше

3

Для тих речовин, для яких не встановлені ні класи небезпечності, ні орієнтовно безпечні рівні впливу, норматив встановлюється як за викид речовини І класу.
Таблиця 9.4
Коригуючі коефіцієнти залежно від чисельності жителів
населеного пункту


Чисельність населення, тис. чол.

Коефіцієнт

До 100

1,00

100,1–250

1,20

250,1–500

1,35

500,1–1 000

1,55

Більше 1 000

1,80

Таблиця 9.5
Коригуючі коефіцієнти залежно від народногосподарського
значення населеного пункту


Тип населеного пункту

Коефіцієнт

1. Організаційно-господарські та культурно-побутові центри місцевого значення з перевагою аграрно-промислових функцій (районні центри, міста, селища районного підпорядкування та села)

1,0

2. Багатофункціональні центри, центри з перевагою промислових і транспортних функцій (обласні центри, міста обласного підпорядкування, великі промислові та транспортні вузли)

1,25

3. Центри з перевагою рекреаційних функцій

1,65

Пересувні джерела забруднення визначаються за формулою:
,                                                        (9.2)
де Ппс – сума зборів за викиди в атмосферу пересувними джерелами;
     Мі – кількість використаного пального і-го виду, грн/т (табл. 9.6);
     Кнас. – коригувальний коефіцієнт, що враховує чисельність жителів населеного пункту (табл. 9.4);
     Кф – коригувальний коефіцієнт, що враховує народногосподарське значення населеного пункту (табл. 9.5);
     Нбі – норматив збору за тонну і-ої забруднюючої речовини, грн.
Таблиця 9.6
Нормативи зборів за викиди в атмосферу забруднюючих
речовин пересувними джерелами


Вид пального

Норматив збору за видами транспорту, грн/т

автомобільний

морський і
річний

залізничний

Дизпаливо

5

6,5

5

Бензин:

10

етильований

6,5

неетильований

5

Зріджений нафтовий газ

6,5

Стиснений природний газ

3

Мазут

5

Забруднення водних об’єктів.
Величина зборів розраховується за формулою:
,                                             (9.3)
де Пс – величина зборів;
     Млі – обсяг скидання і-ої забруднюючої речовини в межах ліміту, т;
     Мпі – обсяг понадлімітного викиду (різниця між об’єктом фактичного викиду та значенням ліміту) і-ої забруднюючої речовини, т;
     Кн – коефіцієнт кратності збору за понадлімітні скидання забруднюючих речовин – 5;
     Крб – регіональний (басейновий) коригуючий коефіцієнт, що враховує територіальні екологічні особливості, а також еколого-економічні умови функціонування водного господарства, наведений у табл. 9.9.
Таблиця 9.7
Нормативи збору, стягнутого за скидання основних забруднюючих речовин у
водні об’єкти, у тому числі й морські води


Назва забруднюючої речовини

Норматив збору, грн/т

Азот амонійний

57

Органічні речовини (за показниками БСК5)

23

Завислі речовини

2

Нафтопродукти

334

Нітрати

5

Нітрити

279

Сульфати

2

Фосфати

45

Хлориди

2

Таблиця 9.8
Нормативи збору, стягнутого за скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти,
залежно від концентрації забруднюючих речовин


Концентрація забруднюючих речовин

Норматив збору, грн/т

Забруднюючі речовини із гранично допустимою концентрацією у воді рибогосподарських водойм, мг/л

до 0,001

4 466

0,001–0,090

3 238

0,1–1,0 (включно)

 

Таблиця 9.9
Регіональні (басейнові) коефіцієнти


Басейни морів і рік

Коефіцієнти

Азовське та Чорне моря

2,0

Дунай

2,2

Тиса, Прут

3,0

Дністер, ріки Криму

2,8

Дніпро (від кордону України до м. Київ)

2,5

Дніпро (від Каховського гідровузла до Чорного моря)

2,2

Західний Буг, ріки б. Вісли, Десна

2,5

Сіверський Донець, Міус, Кальміус

2,2

Для випадків забруднення територіальних і внутрішніх морських вод України із суден, у тому числі й іноземних, передбачені спеціальні такси (табл. 9.10).
Таблиця 9.10
Такси для оцінки величини компенсації збитку внаслідок
забруднення із суден у територіальних і внутрішніх морських
водах України


Забруднюючі речовини

Одиниця виміру

Величина компенсації збитку за одиницю виміру (дол. США)

Солі важких металів

кг-екв

12 936

Нафта та нафтопродукти

кг

329

Органічні речовини

кг

270

Завислі речовини

кг

132

Пестициди

кг

430

Детергенти

кг

381

Шкідливі речовини відповідно до категорії токсичності (за міжнародною Конвенцією запобігання забруднення із суден 1973 р. з виправленнями 1978 р. СМАRPO-73/78)

А

кг

1 522

В

кг

286

С і D

кг

54

Господарсько-фікальні стоки

м3

140

Сміття

кг

100

 

Оставить комментарий