Сутність і розрахунки еколого-економічних збитків | Спостереження та контроль стану довкілля

Экология и здоровье

Категорія: Спостереження та контроль стану довкілля

Сутність і розрахунки еколого-економічних збитків

Автор: Редактор

Економічний збиток від порушення природного середовища (скорочено – еколого-економічний збиток) визначається суспільно необхідними витратами, що виникають внаслідок екодеструктивного впливу, а також додатковими витратами на компенсацію цих збитків.
Розрахунок величини еколого-економічного збитку зводиться до визначення трьох основних складових: втраченої, недовиробленої і компенсаційної. У господарських розрахунках, звичайно, використовуються ще два поняття: можливого і відверненого збитків. Можливий (очікуваний) збиток – це умовне теоретичне значення збитку, що очікується в перспективі чи в передбачуваному стані забруднення навколишнього середовища. Відвернений збиток утворюється за рахунок величини ліквідованого збитку, який реально виникає завдяки здійсненню очисних заходів або планується (існує на розрахунковому рівні) як умовний результат їх проектування.
Значну частину витрат порушення середовища складають екстерналії.
Під екстерналіями розуміють ті витрати (видатки, виплати, упущену вигоду), що виникають унаслідок діяльності одного суб’єкта господарювання, однак сприймаються за межами його економічних інтересів іншими суб’єктами (суміжними підприємствами, населенням, місцевими органами управління, центральним урядом).

Інтерналізація екстерналій означає переведення зовнішніх для підприємства витрат (які підприємство не сприймає своїми економічними показниками) у внутрішні чинники, що впливають на рентабельність діяльності підприємства. Найчастіше це здійснюється за допомогою системи екологічних платежів, завдяки яким зовнішні (екстернальні) показники збитку стають елементами внутрішньої (інтернальної) системи господарського розрахунку підприємства. Це, зрештою, впливає на утворення прибутку, отже, стимулює підприємство до екологоорієнтованої діяльності.

 

Оставить комментарий