Антропогенні проблеми довкілля: Забруднення | Основи загальної екології та її аналіз

Экология и здоровье

Категорія: Основи загальної екології та її аналіз

Антропогенні проблеми довкілля: Забруднення

Автор: Редактор

Говорити про забруднення можна тільки стосовно певного об’єкта, що сприймає наслідки цього явища, тобто біологічної, матеріальної або соціальної системи. При цьому мова йтиме про окремі визначення, що кваліфікують зміну стану середовища як забруднення, якщо така зміна є негативною для досягнення мети розвитку (функціонування) даної системи (об’єкта). Однак можна й потрібно виділити головний об’єкт, стосовно якого давалося б узагальнююче визначення забруднення.
Дійсно, наше безцінне багатство – найродючіша земля, залишаючись у полі, є середовищем існування біологічних організмів, а в інших умовах перетворюється на забруднюючу речовину, що порушує роботу комунального господарства. Кисень, обов’язковий елемент для життя всього тваринного світу, є руйнівником металів. Для одних організмів надходження тепла у водойми є сприятливим фактором, для інших має кваліфікуватися як теплове забруднення, яке згубно впливає на розвиток. Таких прикладів можна навести безліч, оскільки практично всі речовини одночасно мають властивості як сприятливого,так і забруднюючого агента стосовно різних об’єктів.
В умовах Землі універсальним еквівалентом усіх цінностей природи, на наше глибоке переконання, є людина. Це положення необхідно трактувати ширше утилітарного розуміння задоволення короткострокових потреб, включаючи в нього й потребу нести відповідальність за долю всього живого на Землі. Саме ж поняття «людина» має означати не окремий індивід чи колектив, а все суспільство в цілому. Таким чином, оцінка впливу змін у довкіллі на окремі об’єкти (наприклад, біологічні системи та матеріальні цінності) повинна розглядатися з урахуванням майбутніх перспектив розвитку суспільства.
Під забрудненням довкілля слід розуміти зміну властивостей середовища (хімічних, механічних, фізичних, біологічних і пов’язаних із ними інформаційних), яка відбувається як наслідок природних чи антропогенних процесів, що спричиняють погіршення функцій природи стосовно певного об’єкта (людини, біологічного організму, об’єктів життєдіяльності людини). Класифікація можливих видів забруднення довкілля та їх характеристика наводиться в табл. 3.1.
Таблиця 3.1
Характеристика основних видів забруднення
навколишнього середовища


Вид забруднення

Визначення

Механічне

Засмічення середовища агентами, що справляють лише механічний вплив без хіміко-фізичних наслідків (наприклад, сміттям)

Хімічне

Зміна хімічних властивостей середовища, що негативно впливає на екосистеми й технологічні пристрої

Фізичне

Зміна фізичних параметрів середовища температурно-енергетичних (теплове чи термальне), хвильових (світлове, шумове, електромагнітне), радіаційних (радіаційне чи радіоактивне) тощо

- теплове (термальне)

Підвищення температури середовища, головним чином, внаслідок промислових викидів нагрітого повітря, газів і води; може виникнути і як вторинний результат зміни хімічного складу середовища

- світлове

Порушення природної освітленості місцевості внаслідок дії штучних джерел світла; може призводити до аномалій у житті рослин і тварин

- шумове

Збільшення інтенсивності шуму більше природного рівня; у людини викликає підвищену стомлюваність, зниження розумової активності, а вище
90–100 дБ – поступову втрату слуху

- електромагнітне

Зміна електромагнітних властивостей середовища (спричиняють лінії електропередач, радіо і телебачення, робота деяких промислових і побутових

- електромагнітне

установок та ін.). призводить до глобальних і місцевих географічних аномалій і змін у тонких біологічних структурах

Радіаційне

Перевищення природного рівня вмісту в середовищі радіоактивних речовин

Біологічне

Проникнення в екосистеми й технологічні пристрої різних видів тварин і рослин, які порушують екологічну рівновагу чи спричиняють соціально-економічні збитки

- біотичне

Поширення певних, як правило, небажаних для людей біогенних речовин (виділень, мертвих тіл та ін.) або тих, що порушують екологічну рівновагу

- мікробіологічне

А. Поява надзвичайно великої кількості мікроорганізмів внаслідок їх масового розмноження на антропогенних субстратах або середовищах, змінених людиною в ході господарської діяльності
Б. Набуття раніше нешкідливою формою мікроорганізмів патогенних властивостей чи здатності пригнічувати інші організми у співтовариствах

Інформаційне

Зміна властивостей середовища, що погіршує його функцію як носія інформації

Забруднення є соціально-економічним поняттям. Якщо будь-який елемент навколишнього середовища має альтернативні функції, під час визначення його забруднення доцільно застосовувати принцип диз’юнкції. Це означає, що зміну середовища слід вважати забрудненням, якщо погіршилася хоча б одна з його функцій. Наприклад, до розряду забруднюючих речовин слід відносити: мінеральні добрива, що, підвищуючи родючість ґрунту, одночасно забруднюють водойми; пестициди, що несуть поряд із позитивним ефектом небезпеку отруєння людей і тварин та ін. Людина, намагаючись поліпшити деякі функції навколишнього середовища, здебільшого водночас ушкоджує інші його функції, тому практично будь-яка антропогенна зміна навколишнього середовища є на сьогоднішньому етапі забрудненням довкілля.

Виправданими можна вважати такі спричинені людиною забруднення, при яких сума позитивних ефектів у кількісному чи якісному відношенні перевищує сумарний результат негативних наслідків. В іншому разі зміна стану середовища веде до деградації його функції й не може вважатися виправданою. Довгий час у світі переважав саме такий характер використання середовища, що призвело до виникнення, так званої, екологічної кризи. У табл. 3.2–3.3 наведені основні показники, що характеризують процеси атмосферного та водного забруднення в Україні.

 

Оставить комментарий