Теоретичні аспекти екології: Жива речовина | Основи загальної екології та її аналіз

Экология и здоровье

Категорія: Основи загальної екології та її аналіз

Теоретичні аспекти екології: Жива речовина

Автор: Редактор

Сукупність усіх живих організмів на планеті В. І. Вернадський назвав «живою речовиною». Планету населяє приблизно 500 тис. видів рослин і 1,5 млн видів тварин. Якщо зрівняти поверхню Землі та рівномірно розподілити по ній існуючі рослини, тварини й мікроорганізми, то вони утворять шар завтовшки всього 2 см.
Розподіл біомаси живої речовини наведений у табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Жива речовина Землі


Компоненти живої речовини

Жива біомаса, кг

Суха біомаса, кг

Фітомаса наземна

6,5·1013

2,6×1015

Фітопланктон

0,9×1012

0,18×1012

Зоомаса суші

6,0×1012

2,0×1012

Зоопланктон

21,2×1012

4,2×1012

Зообентос

6,6×1012

2,4×1012

Уся жива речовина суші

6,5×1015

2,6×1015

Уся жива речовина океану

29,9×1012

7,05×1012

В. І. Вернадський виділяв чотири функції живої речовини: газові, концентраційні, окисно-відновні й біогеохімічні. У наш час розрізняють шість її основних функцій, що наведені в табл. 2.2.
Таблиця 2.2
Функції живої речовини


Функція

Зміст

Енергетична

Забезпечення зв’язку біосферно-планетарних явищ із космічним випромінюванням, головним чином із космічною радіацією. В основу цієї функції покладено фотосинтетичну діяльність зелених рослин

Газова

Забезпечення міграції газів та їх перетворення й
динаміка в біосфері

Деструктивна

Пов’язана із властивістю деяких організмів перетворювати (мінералізувати) мертву органічну речовину в неорганічні сполуки

Окисно-відновна

Полягає в хімічному перетворенні речовин, що містять атоми зі змінним ступенем окислення (сполуки заліза, марганцю тощо)

Концентраційна

Пов’язана з накопиченням живими організмами біогенних елементів із навколишнього середовища; їх концентрація в живих організмах на три порядки вища, ніж у навколишньому середовищі

Інформаційна

Проявляється в можливості накопичення, збереження й передачі молекулярної (у т. ч. генетичної) та сигнальної (нервової та інтелектуальної) інформації, необхідної для існування різних видів

Жива речовина розміщена на планеті дуже нерівномірно, що пов’язано з різними умовами її існування (у тропічних лісах – більше 500 т/га, на гірських луках – 125–150, а в пустелях – 2,5 т/га). Біомаса є кількісною оцінкою живої речовини.
Біомаса – це виражена в одиницях маси чи енергії кількість живої речовини тих чи інших організмів (популяцій, видів, окремих живих організмів, угруповань у цілому), що припадає на одиницю площі чи об’єму.
Швидкість оновлення живої речовини біосфери залежить від:

  • виду організму;
  • чисельності потомства;
  • кліматичних умов;
  • опору середовища тощо.

Основна маса живої речовини зосереджена на межі літосфери й атмосфери та у верхній частині гідросфери. У біосфері виділяють зони «згущення життя» та «розрідження життя».
З просуванням від полюсів до екватора спостерігаються:

  • збільшення кількості видів. Наприклад, у вологих тропіках (гілеях) зосереджено більше 8 000 видів рослин – половина існуючих на планеті, 67 % усіх видів тварин; тоді як у тундрі менш, ніж 500 видів рослин, а у хвойних і листяних лісах – менше 2 000 видів рослин;
  • збільшення біомаси. Первинна продукція екосистем тундри становить у середньому 140 г сухої органічної речовини на 1 м2 на рік, степових екосистем помірної зони – 5–30 т/га, з яких на зоомасу припадає 10–50 кг/га;
  • збільшення висоти дерев. У тундрі це низькі, покручені, часто повзучі форми рослин – береза, верба; у тропіках і субтропіках зростають найвищі на планеті дерева й найдовші ліани.

Океан бідніший на життя – біомаса Світового океану в 1 000 разів менша від біомаси суші. Загальна первинна продуктивність фітопланктону Світового океану становить 50 млрд т на рік, тобто близько третини всієї первинної продукції біосфери. Найбільша густота життя в океані, як і на суходолі, – в екваторіальній зоні, особливо в коралових рифах.
Світ живої природи надзвичайно різноманітний і його будову, зв’язки, функціонування розглядають на різних рівнях і з різних точок зору.

 

Оставить комментарий